tło


GeotechnikaAbsolwent

Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Geologii na kierunku Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej.

GeotechnikaAbsolwent studiów podyplomowych

Projektowanie geotechniczne, bezpieczeństwo i oddziaływanie budowli na środowisko" SGGW Wydział‚ Inżynierii Środowiska Warszawa.

GeotechnikaUprawnienia geologiczne:

  • Kategoria VII - VII-1590 Ustalanie warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych.
  • Kategoria XI - XI-035/POM Wykonywanie czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych.
  • Kategoria XII - XII-027/POM Kierowanie w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi pozagranicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia materiałów wybuchowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m.

GeotechnikaPraca zawodowa

przy badaniach geologicznych i geotechnicznych dla potrzeb posadowienia różnego rodzaju obiektów kubaturowych i liniowych; badania dla potrzeb oceny stateczności skarp naturalnych i sztucznych; odbiory wykopów fundamentowych, odbiory zagęszczenia nasypów budowlanych. Praca przy dozorze i robotach geologicznych majacych na celu wykonanie otworu wiertniczego i zainstalowania dolnego źródła ciepła, wierceniu studni głębinowych.

GeotechnikaPrzykłady:

  • Badania geologicze i geotechniczne dla potrzeb projektu osiedla Browary Park przy Alei Wojska Polskiego w Olsztynie.
  • Badania geologiczne; hydrogeologiczne i geotechniczne dla potrzeb projektu zachodniej obwodnicy Mrągowa.
  • Rozpoznanie osuwiska zbocza doliny Łyny w miejscowości Smolajny.
  • Odbiór wykopów fundamentowych osiedla Leśna przy ul. Leśnej w Olsztynie.
  • Odbiór nasypu budowlanego pod warstwami konstrukcyjnymi posadzki na terenie fabryki Philps Lightning Poland w Kętrzynie.
  • Wiercenie 15 otworów wiertniczych do głębokości 100 m dla potrzeb pompy ciepła, oraz studni wierconej dla budynku hotelowego w miejscowości Ługwałd.
Copyright Biuro geologiczne Przemysław Szuba
ul. Metalowa 3/12, 10-603 Olsztyn, NIP: 7393155920 ©